સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

GCERT DWARA ALTERNATIVE LEARNING MATE TAIYAR KAREL SAHITY BABAT LATEST PARIPATRA.

GCERT DWARA ALTERNATIVE LEARNING MATE TAIYAR KAREL SAHITY BABAT LATEST PARIPATRA.

LATEST PARIPATRA DATE:- 21/05/2020


The SDK includes a comprehensive set of development tools, including a debugger, software libraries, a handset emulator based on QEMU, documentation, sample code, and tutorials. Initially, Google's supported integrated development environment (IDE) was Eclipse using the Android Development Tools (ADT) plugin; in December 2014, Google released Android Studio, based on IntelliJ IDEA, as its primary IDE for Android application development. Other development tools are available, including a native development kit (NDK) for applications or extensions in C or C++, Google App Inventor, a visual environment for novice programmers, and various cross platform mobile web applications frameworks. In January 2014, Google unveiled an framework based on Apache Cordova for porting Chrome HTML 5 web applications to Android, wrapped in a native application shell.[96] 
1590072015005031-0

Additionally, Firebase was acquired by Google in 2014 that provides helpful tools for app and web developers.⤵️


 CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS PARIPATRA

Android has a growing selection of third-party applications, which can be acquired by users by downloading and installing the application's APK (Android application package) file, or by downloading them using an application store program that allows users to install, update, and remove applications from their devices. Google Play Store is the primary application store installed on Android devices that comply with Google's compatibility requirements and license the Google Mobile Services software.

  Google Play Store allows users to browse, download and update applications published by Google and third-party developers; as of July 2013, there are more than one million applications available for Android in Play Store. As of July 2013, 50 billion applications have been installed. Some carriers offer direct carrier billing for Google Play application purchases, where the cost of the application is added to the user's monthly bill. As of May 2017, there are over one billion active users a month for Gmail, Android, Chrome, Google Play and Maps.⤵️

Due to the open nature of Android, a number of third-party application marketplaces also exist for Android, either to provide a substitute for devices that are not allowed to ship with Google Play Store, provide applications that cannot be offered on Google Play Store due to policy violations, or for other reasons. Examples of these third-party stores have included the Amazon Appstore, GetJar, and SlideMe. F-Droid, another alternative marketplace, seeks to only provide applications that are distributed under free and open source licenses.