સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Press Note for Stud 12 (Science) Marks Verification, Omar Sheet Copy and Observation Program - 2020


Press Note for Stud 12 (Science) Marks Verification, Omar Sheet Copy and Observation Program - 2020 The list of Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar states that the result of the examination of Std. 12 Science stream conducted by Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education, Gandhinagar in March 2020 after the result announced on 16/06/2050. Application for verification / observation and obtaining copy of OMR SHEET with fixed fee online on the Board's website www.gseb.org or sci.gseb.org Can be done till 12.00 hours on Applications will not be accepted in any way other than online medium.

In addition, considering the situation of COVID-19, the State Government will make arrangements for post-book observation instead of Gandhinagar by allocating different zones in the state and decentralizing the zones as per the situation at that time. Which students / parents and school principals should take note of.


IMPORTANT Links


||Official Notification||


||Online Apply||

||FAQs on Std-12 Science stream results||