સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

GUJARAT CORONA UPDATE :- OFFICIAL PRESS-NOTE DATE:- 25/06/2020.


GUJARA CORONA UPDATE :- OFFICIAL PRESS-NOTE DATE:- 25/06/2020.Download Life 360 Family Locator App

Life360’s Family Locator simplifies life in the digital world by making it easy to stay connected to the people who matter most.

With Life360 you can:

• Create your own private groups, called “Circles,” of loved ones, teammates -- whoever matters most and chat with them in Family Locator for FREE.

• View the real-time location of Circle Members on a private family map that’s only visible to your Circle.

• Receive real-time alerts when Circle Members arrive at or leave destinations (Eliminate disruptive “Where are you?” texts)

• See the location of stolen or lost phones

• Enjoy a more diverse array of features and benefits than those found on similar apps

• Works on both Android Phones and iPhones


Real-Time Location Sharing


Stay connected and in sync with your entire family and eliminate the multiple texts needed to coordinate your family events and daily life. Family Locator alerts you when your family members have checked in at a location and thanks to GPS sensors in your phone, family locator can also advise if someone is running late.


Babra has tested positive for the core.


Android Mobile Security 2020 with Free Antivirus, Virus cleaner & Phone cleaner


Protect against viruses & other types of malware with Avast Mobile Security, the world’s most trusted free antivirus app for Android.