સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Now Google will help you to find a job, all you have to do this

Now Google will help you to find a job, all you have to do this Millions of young people have lost their jobs amid the Coronavirus crisis.  While the employment of millions of people has been lost.  Online job search is growing rapidly at such times.  (Online Job Search) If you are also looking for a job, Google's job search app Kormo Jobs launched in India can help you a lot.  Google has now launched this job searching app in India after Bangladesh and Indonesia.  The app was launched last year but now Google has made the app available across the country rather than rebranding it.

 Google's Cormo Jobs is an Android based app that is also available on Google Play Store.  On this app you will find job options in different categories according to your skill.  If you want to take advantage of this app, first go to Google Play Store and download the Cormo app.  Then register yourself with some information.  After this you can find a job according to your skill.  According to Google, the app also has job seekers as well as people connected to the business.  There are currently over 20 lakh verified jobs available on the app.

 The company claims that food delivery platforms Zomato and Danjo have recruited through this app.  Bickey Russell, Cormo Jobs' regional manager and operations lead, said the Coro crisis is changing people's job search behavior.  We will continue to invest in this with new facilities and jobs.  So that users can take full advantage of the feature.

 Cormo Jobs in India will clash with LinkedIn.  Which is currently the largest professional job networking platform in India.  Apart from this, Cormo Jobs will also compete with Shine.com, Monster and Naukri.com.

Read in Gujarati: Click here

Download App: Click here