તમારૂ આખુ બચપણ યાદ અપાવી દેશે. JMC Medical Officer, Staff Nurse, Pharmacist cum Data Assistant and ANM Recruitment 2021

એકવખત અચૂક જોવા જેવો વિડીયો..તમને તમારૂ આખુ બચપણ યાદ અપાવી દેશે.....તમારા બાળકોને પણ જરૂર બતાવો

JMC Medical Officer, Staff Nurse, Pharmacist cum Data Assistant and ANM Recruitment 2021

Jamnagar Municipal Corporation - JMC published an official notification for the Recruitment of Medical Officer, Staff Nurse, Pharmacists cum Data assistants, and ANM posts. Eligible candidates can apply for this recruitment. You can view more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply, etc... You can also view official notifications and other important facts about this recruitment e.g. Important links and Important dates.
JMC Health Dept. Recruitment 2021 Job details
No. of posts: 10
Name of posts:
RBSK Ayush Medical Officer: 01 Post
Pharmacist cum Data Assistant: 06 Posts
Staff Nurse: 02 Posts
ANM: 01 Post

એકવખત અચૂક જોવા જેવો વિડીયો..તમને તમારૂ આખુ બચપણ યાદ અપાવી દેશે.....તમારા બાળકોને પણ જરૂર બતાવો

અહીંથી જુઓ વિડીયોEligibility Criteria:
Educational Qualification

Various Degree in Related Field (see details in official advertisement)
Age limit

Not more than 40 years (Medical Officer / Pharmacist cum Data Assistant) and 45 years (Staff Nurse / ANM)

Selection Process

Final Selection will be based on academic qualification / Merit.

How to Apply

Interested and Eligible Candidates can apply online by the below-mentioned link.